FAQ

Veel gestelde vragen

Het VOC Fonds is met name geschikt voor ondernemende beleggers die bewust op zoek zijn naar meer risico met de kans op (fors) hoger rendement. Die een beleggingshorizon hanteren van meer dan 10 jaar. Het VOC Fonds heeft als doelstelling het beter te doen dan twee keers de MSCI World Index, met dito risico.

BV's kunnen in beginsel participeren. Uit de statuten moet wel helder blijken dat 'beleggen' is opgenomen in de doelomschrijving.

U kunt meer informatie aanvragen via 'Contact'. Wij maken dan graag een persoonlijke afspraak met u om de kansen en de risico's van het VOC Fonds helder uiteen te zetten. Evenals het inschrijfproces.

Het minimale bedrag om te participeren in het VOC Fonds is EUR 100.000. Vervolgstortingen zijn vanaf EUR 25.000.

Er zijn verschillende kosten componenten de voornaamste zijn:
Beheervergoeding: 1%
Prestatievergeding: 15% (van de winst)

Alle kosten zijn tot in detail uitgeschreven in het Essentieel Informatie Document (Eid). Kosten worden maandelijks verrekend.

Ja SAM beschikt over een AFM-vergunning en staat daarmee onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank.

Wij hanteren een zeer afwijkende beleggingsfilosofie en dito kostenstructuur ten opzichte van andere asset managers. Wij zien onszelf graag als een kleine disruptor met grote ambities.

Alle partners participeren in één of meerdere van onze fondsen. Voor ons is dat geen vraag maar randvoorwaarde.

Dit heeft geen gevolgen voor uw beleggingen. De stichting waar uw beleggingen zijn ondergebracht besluit, in overleg met de participanten, of een nieuwe beheerder wordt aangesteld of dat de beleggingen verkocht worden.

Wij combineren conservatieve aandelen met defensieve én offensieve optieconstructies. Aangevuld met alternatieve beleggingen. Wij streven naar een optimale combinatie van risico & rendement door sterk af te wijken van de wereldindex.

Autoriteit Financiële Markten

Toezicht op de financiële sector

Stuiver Asset Management B.V. (“SAM”) heeft een AIFMD vergunning. Dit betekent dat de beheerder onder het toezicht valt van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB). Deze AFM-vergunning staat geregistreerd onder nummer 15003507 en is terug te vinden in het register.

Vergunninghoudende AIFMs“.

 

Stuiver Asset Management is aangesloten bij het Financiële Klachteninstituut (Kifid). Heeft u een klacht? Volg dan onze klachtenprocedure.

Disclaimer

Algemene voorwaarden

·         De informatie op deze website (de “Website”) houdt op zichzelf geen aanbod in tot het kopen van participaties in de fondsen (“Fondsen”) van Stuiver Asset Management B.V. (“SAM”).

·         In bepaalde landen is het wellicht op grond van ter plaatse geldende wetgeving niet toegestaan om deel te nemen in deze Fondsen. Het is de verantwoordelijkheid van aldaar gevestigde of woonachtige gebruikers van de Website om dit na te gaan.

·        SAM en (eventuele) ander leveranciers van informatie aan de Website aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de op de Website verstrekte informatie. Aan die informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Een beslissing om te participeren dient niet te worden genomen zonder kennis genomen te hebben van de inhoud van de memoranda van de Fondsen.

·         De waarde van een belegging in de Fondsen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

·         SAM zal zich inspannen om de Website op periodieke basis bij te werken en te herzien, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ter zake. SAM heeft het recht om op de Website vermelde informatie zonder voorafgaande kennisgeving te verwijderen of te wijzigen.

·         SAM staat er niet voor in dat de Website foutloos of ononderbroken functioneert en is niet aansprakelijk voor schade of defecten die als gevolg van het bezoek aan en het gebruik van de Website bij een gebruiker zouden kunnen ontstaan.

Privacybeleid

Wat doen wij met de data?

Deze website wordt geëxploiteerd door VOCBeleggen, gevestigd te Amsterdam, mede ten behoeve van Stuiver Asset Management B.V., hierna tezamen te noemen ‘VOCBeleggen’. Tijdens uw bezoek aan deze website kan VOCBeleggen, zowel direct (via een verzoek om gegevens aan u) als indirect, persoonsgegevens over u verzamelen. Onder persoonsgegevens wordt verstaan: alle informatie waarmee u als persoon kunt worden geïdentificeerd. Deze persoonsgegevens zullen door VOCBeleggen uitsluitend worden aangewend voor de in dit Privacybeleid omschreven doeleinden en conform de Algemene Verordening Persoonsgegevens worden behandeld.

Voor nadere informatie omtrent de doeleinden die VOCBeleggen bij de verwerking van gegevens in verband met deze website nastreeft, over het gebruik van cookies en over de wijze waarop u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen, verwijzen wij u naar ons Privacybeleid.